Adatvédelmi tájékoztató

Örömünkre szolgál, hogy meglátogattad weboldalainkat. Ha új autóvásárlás előtt állsz, reméljük sok hasznos tanáccsal tudunk szolgálni Neked és családodnak abban, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbb új autódat. De ha csak informálódni szeretnél és érdekes, hasznos autós tartalmakat olvasnál, akkor is jó helyen jársz.

1. Az adatkezelés a Carblee Korlátolt Felelősségű Társaság (Carblee Kft., a továbbiakban: Adatkezelő) által kizárólagos használati jog alapján üzemeltetett két weboldalon, a www.carblee.com -on és a blog.carblee.com-on történő adatgyűjtésre vonatkozik. Az általad megadott adatokat önkéntesen, saját elhatározásodból bocsátod a rendelkezésünkre és mi csak a tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célra fogjuk felhasználni. Ahhoz, hogy igénybe vedd szolgáltatásunkat, szükséges pár személyes adatod megadása, mint például a neved, email címed, telefonszámod, az általad használt eszköz IP címe. Amennyiben ezeket nem adod meg, a szolgáltatásunkat egyáltalán nem, vagy csak részben fogod tudod igénybe venni.

Az Adatkezelő főbb adatai, kapcsolattartó, kapcsolat:

 • Név: Carblee Korlátolt Felelősségű Társaság (Carblee Kft.)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-336904
 • Adószám: 26644868-2-41
 • Közösségi adószám: HU26644868
 • Statisztikai számjel: 26644868-6312-113-01
 • Székhely és postacím: 1138 Budapest, Viza utca 11. 2. em 5. ajtó
 • Ügyvezető(k): Dr. Kása Ágnes és Rita Nabil Shaker Amro
 • Adatvédelmi felelős: Dr. Kása Ágnes
 • email: admin@carblee.com
 • telefonszám: 06-30/862-0629

Az adatvédelmi tájékoztatónk a jelenleg hatályos törvényünk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Európai Uniós általános adatvédelmi rendelet, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, a GDPR figyelembevételével készült.

Az adatvédelmi tájékoztató célja:

hogy meghatározzuk az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat és a jogszabályi megfelelés mellett az adataidat az adatkezelés során a legteljesebb körültekintéssel tudjuk kezelni.

Tiszteletben tartjuk a magánszférádat, az adataidat nálunk biztonságban tudhatod.

Az adatkezelésre vonatkozó fogalommeghatározások:

Személyes adat: természetes személyek azonosítására szolgáló bármilyen adat, információ, ami lehet például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező

Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt adatokat kezel, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja

Adatkezelés: az adaton végzett bármilyen művelet, vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége

Adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Hozzájárulás: a természetes személy akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, hogy a beleegyezését adja az általa megadott adatok kezeléséhez

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Carblee Kft. által üzemeltetett két weboldalon keresztül árajánlat kérésre megkeresést küld, hírlevélre feliratkozik, vagy a Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül a Carblee Kft.-vel felveszi a kapcsolatot

Adattárolás időtartama: az adatokat az adatkezelő addig tárolja, ameddig szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó a weboldalakon elérhető szolgáltatásokat igénybe tudja venni, használni kívánja, valamint addig, míg a Felhasználó nem kéri adatainak törlését.

Az adatkezelő által gyűjtött adatok köre:

Az árajánlat kérési űrlap kitöltéséhez kötelezően megadandó adat, ami a természetes személy beazonosítására alkalmas: Név, email cím, telefonszám, IP cím

A Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kötelezően megadandó adat: Név, email cím, telefonszám, IP cím.

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevételéhez: Név, email cím, telefonszám, IP cím.

A Weboldalakon egyenlőre nem lesz mód személyes fiók létrehozására, azonban a későbbi fejlesztésekkel amikor elérhetővé válik, akkor ezen adatvédelmi tájékoztató ennek megfelelően módosulni fog. 

A személyes adatokon túl gyűjtünk minden olyan adatot is, ami nem természetes személyekhez köthető, mint például minden nyilvános adatot az autómárkákról, valamint a márkakereskedések címe, telefonszáma és email címe, weboldal címe. Ezekre a weboldalainkon hivatkozni is fogunk és amennyiben ilyen kéréssel fordulsz hozzánk, a rendelkezésedre is bocsátjuk.

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások köre

Mindazon szolgáltatások, amelyek a Carblee által üzemeltetett két weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére.

A Felhasználónak a weboldalakon olvasott autós tartalmak megismerését követően – az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint – új autóvásárlás céljából ajánlatkérések továbbítására van lehetősége a Carblee Kft-n keresztül, melyben a Carblee Kft. közvetítői feladatot lát el, melynek teljesítése során a személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

Ezen szolgáltatásunk teljesítésekor számos magyarországi autókereskedéssel, márkakereskedéssel fogunk kapcsolatba lépni, melynek menetéről részletesen az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt tájékozódhatsz. 

Másodsorban a Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kérdéseket tehetnek fel, tanácsokat kérhetnek autós szakértőnktől. 

Harmadrészt a Felhasználók az elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre, hírlevelekre iratkozhatnak fel, elégedettségi kérdőíveket tölthetnek ki a szolgáltatással kapcsolatban, kizárólag emailen keresztül.

A weboldalakon minden szolgáltatás a Felhasználónak, azaz Neked ingyenes, azonban felhívom a figyelmed, hogy az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a márkakereskedésekkel történő elszámolás során a neved egyeztessük a kereskedőkkel. Mi csak az általad megvásárolt autó után kapunk jutalékot.

Felhasználóként jogosult vagy:

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről (előzetes tájékozódáshoz való jog)
 • kérelmedre hozzáférni a személyes adataid és az azok kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáféréshez való jog)
 • kérheted a személyes adataidban történt változások kijavítását (helyesbítéshez való jog)
 • kérheted, hogy a személyes adataid kezelését korlátozzuk (az adatkezelés korlátozásához való jog)
 • kérheted, hogy a személyes adataidat töröljük (törléshez való jog)

A jogaid érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk, így különösen:

– az értesítéseket és tájékoztatásokat könnyen hozzáférhető és olvasható formában, közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesítjük, és

– az általad benyújtott kérelmeket annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtottad be, elektronikus úton értesítünk.

A fentebb meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban a meghatározott feladatait ingyenesen látjuk el.

Az adatkezelő kötelezettségei, Adattovábbítás és az adatok tárolása

A Felhasználók adatait az Info tv.-ben meghatározott szabályok szerint kezeli, saját adatbázisában tárolja (Amazon webszerveren).

A weboldalak üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk.

Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében az adatkezelés összes körülményéhez, így különösen céljához, valamint az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatokhoz igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén megfelelően módosítjuk.

Adattovábbítási tevékenységet nem végzünk. Harmadik személy számára hozzáférhetővé nem tesszük, nyilvánosságra nem hozzuk. 

Azonban, az aki az általunk kezelt személyes adatokhoz adatfeldolgozóként, vagy az irányításunk alatt más módon jogszerűen hozzáférhet – ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik – a hozzáféréssel érintett személyes adatokkal kizárólag az utasításunkban meghatározott műveletek végzésére jogosult.

A weboldalainkon található, más oldalakra mutató linkek

Weboldalainkon a tartalmak olvasása közben találsz majd más weboldalakra irányító linkeket. Ezen weboldalakra az adatkezelő adatvédelmi tájékoztatója nem terjed ki.

Kérünk Benneteket, hogy ezen weboldalakon is tájékozódjatok az adatvédelmi szabályokról személyes adataitok biztonsága érdekében.

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalsz:

a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszod először Nekünk elküldened a 1. pontban foglalt elérhetőségeken, akár írásban postai úton, akár emailen keresztül, valamint telefonon.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jogellenes adatkezelésre irányuló tevékenységet megszüntessük, a jogszerű adatkezelést helyreállítsuk, továbbá a felmerült problémát haladéktalanul megoldjuk.

Panasz benyújtásával élhetsz a felügyeleti hatósághoz is és vizsgálatot kezdeményezhetsz abban az esetben, ha személyes adataidnak kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Felügyeleti Hatóság, akihez fordulhatsz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

A tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert is kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. (Info tv. 22-23.§)

Adatbiztonsági intézkedések

A kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. (pl: Tűzfalak, Titkosítás..)

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

A fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy az adatkezelés körülményei, és törvényi szabályai időről-időre megváltozhatnak, valamint arra, hogy az adatkezelő cég további fejlesztéseket eszközöl, vagy az adatkezelést új célokkal egészíti ki, ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezen tájékoztatóját módosítsuk, kiegészítsük.

Ezen módosításokról a Felhasználót a megadott email elérhetőségeken, valamint a weboldalainkon keresztül is tájékoztatjuk.

Carblee